ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 14° 28' 45.4228"
14.4792841
Longitude : E 102° 32' 4.9538"
102.5347094
No. : 138835
นายสมศักดิ์ ป้องปัญจมิตร ปราชญ์ชาวบ้าน ในการปลูกมันสำประหลังแนวใหม่
Proposed by. Natnan Date 13 June 2012
Approved by. นครราชสีมา Date 19 September 2012
Province : Nakhon Ratchasima
1 1428
Description

ประวัติ

ชื่อนายสมศักดิ์ นามสกุล ป้องปัญจมิตร

อายุ 41 ปี เกิดวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2513

จบการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเสิงสาง

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทำไร่มันสำปะหลัง)

ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 40 หมู่ 6 ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

บิดาชื่อ นายเลียง ป้องปัญจมิตร

มารดาชื่อ นางเผิน ป้องปัญจมิตร

มีบุตร 5 คน ชาย 3 คน หญิง 2 คน เป็นบุตรคนที่ 3

สมรสเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2534

ภรรยาชื่อ นางสุจิตรา ป้องปัญจมิตร อายุ 40 ปี

จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเสิงสาง

มีบุตร 2 คน

บุตรคนที่ 1 ชื่อ นายอิสระ ป้องปัญจมิตร อายุ 18 ปี กำลังศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษา ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

บุตรคนที่ 2 ชื่อ นางสาวกรองกาญจน์ ป้องปัญจมิตร อายุ 15 ปี กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีตอนปลาย ที่โรงเรียนเสิงสาง

ประสบการณ์ในอาชีพ

· ทำไร่มันสำปะหลัง 20 ปี ได้มีการเทคโนโลยีด้วยการเพิ่มศักยภาพเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการปลูกมันสำปะหลังด้วยระบบน้ำหยดในปี 2547 ตลอดจนปัจจุบัน

· ประสบความสำเร็จในการเพิ่มผลผลิตและเป็นศูนย์เรียนรู้ศึกษาดูงานหลายๆ ส่วน

· ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2553

· เป็นที่ปรึกษาของชาวบ้านและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปลูกมันสำปะหลังระบบน้ำหยด ทั้งต่างจังหวัดและคณะศึกษาดูงาน

รางวันที่ได้รับ

· เกษตรผู้ปลูกมันสำปะหลังดีเด่นปี 2550 ด้านการเพิ่มผลผลิตจากกรมส่งเสริมการเกษตรวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2551

· รางวัลโล้เกียรติคุณผู้นำการขับเคลื่อนนิคมการเกษตรมันสำปะหลังจังหวัดนครราชสีมา งานชุมชนสร้างเกษตรไทยให้ เข้มแข็ง (สปก.) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

· ผลงานระดับดีเด่นในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมันสำปะหลังระบบน้ำหยดประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554 จากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เมืองทองธานี รางวัล WORLD TAPIOCA CONFERENCE 2011(มันสำปะหลังโลก)

· อื่น ๆ (การประกวดรางวัลมันสำปะหลังหัวมันใหญ่)

Category
Local Scholar
Location
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
Moo บ้านสมบัติเจริญ
Tambon กุดโบสถ์ Amphoe Soeng Sang Province Nakhon Ratchasima
Details of access
นายสมศักดิ์ ป้องปัญจมิตร
Reference นางณัฐนันท์ ทองโปร่ง
Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
Moo บัวหลวง
Province Nakhon Ratchasima ZIP code 30330
Tel. 044447200
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่