ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 18° 18' 17.4542"
18.3048484
Longitude : E 99° 27' 56.7392"
99.4657609
No. : 175552
เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว จังหวัดลำปาง
Proposed by. พรทิวา ขันธมาลา Date 7 January 2013
Approved by. ลำปาง Date 8 January 2013
Province : Lampang
0 614
Description

เทศบาลตำบลบ่อแฮ้วอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ ๐๕๔ ๒๓๑๓๕๑ เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสุขาภิบาลบ่อแฮ้ว ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๓๕ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๓๖ และต่อมาวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๒ ได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีพื้นที่รับผิดชอบหมู่บ้านเต็มพื้นที่ในตำบลบ่อแฮ้ว ดังนี้ หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อแฮ้ว, หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งโค้ง, หมู่ที่ ๘ บ้านทับหมาก, หมู่ที่ ๑๑ บ้านป่ายะ, หมู่ที่ ๑๓ บ้านน้ำโท้งอุดมพร, หมู่ที่ ๑๔ บ้านม่วงแงว และหมู่บ้านที่มีพื้นที่บางส่วน ได้แก่ หมู่ที่ ๔ บ้านท่าขัว, หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำโท้ง, หมู่ที่ ๖ บ้านดงม่อนกระทิง, หมู่ที่ ๙ บ้านท่าล้อ, หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขลางค์ทอง

เทศบาลตำบลบ่อแฮ้วเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยมีบทบาทอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านวัฒนธรรมคือ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การบริหารงานของเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว โดยนายกเทศมนตรีตำบลบ่อแฮ้ว นายสมพร วะเท และกิจกรรมที่เทศบาลตำบลบ่อแฮ้วได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี ได้แก่ กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร ๕ ธันวาคม ประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประเพณีล่องสะเปาหรือลอยกระทง เป็นต้น

Location
เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว
No. ๓๓๔ Moo
Tambon บ่อแฮ้ว Amphoe Mueang Lampang Province Lampang
Details of access
เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว
Reference พรทิวา ขันธมาลา Email phornthiva@hotmail.com
Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง Email lampang_culture@hotmail.com
No. ๔๐๙ Road พระเจ้าทันใจ
Tambon ต้นธงชัย Amphoe Mueang Lampang Province Lampang ZIP code 52000
Tel. ๐๕๔ ๒๒๘๗๖๓ Fax. ๐๕๔ ๘๒๔๑๘๒
Website http://province.m-culture.go.th/lampang/
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่