ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 18° 18' 17.4542"
18.3048484
ลองจิจูด (แวง) : E 99° 27' 56.7392"
99.4657609
เลขที่ : 175552
เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว จังหวัดลำปาง
เสนอโดย พรทิวา ขันธมาลา วันที่ 7 มกราคม 2556
อนุมัติโดย ลำปาง วันที่ 8 มกราคม 2556
จังหวัด : ลำปาง
0 633
รายละเอียด

เทศบาลตำบลบ่อแฮ้วอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ ๐๕๔ ๒๓๑๓๕๑ เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสุขาภิบาลบ่อแฮ้ว ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๓๕ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๓๖ และต่อมาวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๒ ได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีพื้นที่รับผิดชอบหมู่บ้านเต็มพื้นที่ในตำบลบ่อแฮ้ว ดังนี้ หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อแฮ้ว, หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งโค้ง, หมู่ที่ ๘ บ้านทับหมาก, หมู่ที่ ๑๑ บ้านป่ายะ, หมู่ที่ ๑๓ บ้านน้ำโท้งอุดมพร, หมู่ที่ ๑๔ บ้านม่วงแงว และหมู่บ้านที่มีพื้นที่บางส่วน ได้แก่ หมู่ที่ ๔ บ้านท่าขัว, หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำโท้ง, หมู่ที่ ๖ บ้านดงม่อนกระทิง, หมู่ที่ ๙ บ้านท่าล้อ, หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขลางค์ทอง

เทศบาลตำบลบ่อแฮ้วเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยมีบทบาทอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านวัฒนธรรมคือ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การบริหารงานของเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว โดยนายกเทศมนตรีตำบลบ่อแฮ้ว นายสมพร วะเท และกิจกรรมที่เทศบาลตำบลบ่อแฮ้วได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี ได้แก่ กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร ๕ ธันวาคม ประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประเพณีล่องสะเปาหรือลอยกระทง เป็นต้น

สถานที่ตั้ง
เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว
เลขที่ ๓๓๔ หมู่ที่/หมู่บ้าน
ตำบล บ่อแฮ้ว อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว
บุคคลอ้างอิง พรทิวา ขันธมาลา อีเมล์ phornthiva@hotmail.com
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง อีเมล์ lampang_culture@hotmail.com
เลขที่ ๔๐๙ ถนน พระเจ้าทันใจ
ตำบล ต้นธงชัย อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
โทรศัพท์ ๐๕๔ ๒๒๘๗๖๓ โทรสาร ๐๕๔ ๘๒๔๑๘๒
เว็บไซต์ http://province.m-culture.go.th/lampang/
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่