— ยโสธร, 01 มกราคม 2553

นางทองสี ในจิตร อายุ 61 ปี ทำสวิงช้อนปลา เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน
สืบสานต่อมาจากพ่อและแม่ ทำมาแล้ว เป็นเวลา 20 ปี เป็นเครื่องมือเครื่องใช้
ในชีวิตประจำวัน