— ยโสธร, 01 มกราคม 2553


พระครูอนุรักษ์วรดิตถ์ ฉายา จินฺตมโย อายุ ๕๔ พรรษา ๓๒ วิทยฐานะ ป.ธ.๔ น.ธ.เอก ตำแหน่ง เจ้าคณะอำเภอเมืองยโสธร, เจ้าอาวาสวัดสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เกิดวันจันทร์ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๐๐ ณ บ้านเลขที่ ๓๐ ตรอกโพธิราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีสมณศักดิ์พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบล ชั้นโทในราชทินนาม ที่ “พระครูอนุรักษ์วรดิตถ์”พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับพระราชทานเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ เป็นพระครูเจ้าคณะอำเภอชั้นเอกในราชทินนามเดิมบรรพชา – อุปสมบทเมื่อวันจันทร์ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๔ ปีมะแม วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๒๒ ณ พัทธสีมาวัดสิงห์ท่าพระอุปัชฌาย์ พระครูวินัยกรโกศล วัดสิงห์ท่า พระกรรมวาจาจารย์ พระจันทร์ จตฺตสลฺโล วัดสิงห์ท่า พระอนุสาวนาจารย์ พระสมัคร อิสฺสโร วัดสิงห์ท่างานปกครองพ.ศ. ๒๕๓๒ เจ้าอาวาสวัดสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธรพ.ศ. ๒๕๓๔ เจ้าคณะตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธรพ.ศ. ๒๕๓๘ พระอุปัชฌาย์ประจำเขตปกครองตำบลในเมืองอำเภอเมือง จังหวัดยโสธรพ.ศ. ๒๕๔๖ เจ้าคณะอำเภอเมืองยโสธร