— เลย, 02 มกราคม 2553

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ ศาลาการเปรียญกุฏิสงฆ์ ศาลาอเนกประประสงค์ เมรุ

วัดโพธิ์ชัย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2350 ชาวบ้านเรียก วัดนาอาน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมเปิดสอน พ.ศ. 2517 นอกจากนี้มีหอสมุด ที่อ่านหนังสือพิมพ์ภายในบริเวณวัดด้วย