— ยโสธร, 01 มกราคม 2553

นายบุญมี บุญทรัพย์ เป็นผู้ทีมีความสามารถในการสูตรขวัญในงานประเพณีต่างๆ ของชาวอีสาน