— , 08 กุมภาพันธ์ 2554

สันนิษฐานว่าสร้างมาพร้อม ๆ กับพระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ก่อด้วยอิฐถือปูน พระพักตร์และพระหัตถ์สีขาว ประดิษฐานอยู่ทางทิศตะวันออก ข้างพระหัตถ์ซ้ายของพระประธาน ขนาด ยาว 3.5 เมตร