— สุพรรณบุรี, 22 มีนาคม 2554


วัดท่านางเริง ตั้งอยู่เลขที่ ๕๖ บ้านท่านางเริง หมู่ที่ ๕ ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๒๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือ ทิศใต้และทิศตะวันออก จดที่เดินเอกชน ทิสตะวันตก จดแม่น้ำสุพรรณ อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ กว้าง ๘.๔๕ เมตร ยาว ๑๖.๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๙ เมตร ยาว ๔๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นอาคารไม้ หอสวดมนต์ กว้าง ๙.๗๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง และตึก ๑ หลัง วิหาร กว้าง ๗.๔๕ เมตร ยาว ๑๒.๘๕ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๐ ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๖.๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มีฌาปนสถาน ๑ หลัง ปูชนียสถาน มีพระประธานประจำอุโบสถ พร้อมพระอัครสาวก พระพุทธรูปนามว่า หลวงพ่อดำ ๑ องค์ ประดิษฐานในวิหาร และพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ๑ องค์ วัดท่านางเริง ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓