— เพชรบุรี, 30 มีนาคม 2554


วิดิทัศน์งานช่างตอกกระดาษจัดทำโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีเมื่อปี 2552 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าอ้างอิงทางวิชาการแก่นักเรียนนักศึกษาเยาวชนและประชาชนทั่วไปโดยจัดทำแจกจ่ายให้แก่หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี