— ร้อยเอ็ด, 04 เมษายน 2554


วัดนิคมคณาราม ตั้งอยู่ที่บ้านเดื่อ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๓ งาน ๑๕ ตารางวา ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๗ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เป็นวัดประจำอำเภอที่ก่อตั้งมาเป็นเวลานาน มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นวัดที่มีความผูกพันกับประชาชนอำเภอโพนทองมานาน