— อ่างทอง, 31 พฤษภาคม 2554

ชื่อ นางเฉลย นามสกุล สุขเจริญ
เกิดวันที่ อายุ ๕๙ ปี
ที่อยู่ ๕๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านรี อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ ๐-๘๑๗๙-๒๑๒๐-๓

ชีวิต การศึกษาและการทำงาน
นางเฉลย สุขเจริญ อายุ ๕๙ ปี เรียนจบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนวัดรุ้ง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ประกอบอาชีพหลัก คือการทำนา เป็นผู้สนใจด้านการจักสาน หลังว่างจากอาชีพทำนาได้หาอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้จุนเจือครอบครัว ในปี ๒๕๔๕ ได้เป็นผู้นำในชุมชนจัดตั้งกลุ่มจักสานผักตบชวาตำบลบ้านรีขึ้นมีสมาชิก ๑๕ คน ได้ร่วมมือผลิตและพัฒนาเครื่องจักสานจากผักตบชวา และจากหวายจนเป็นที่ยอมรับของตลาดภายในและต่างประเทศ

องค์ความรู้
เป็นผู้นำของกลุ่มจักสานของตำบล ได้ศึกษาหาความรู้ในการพัฒนารูปแบบของการจักสานผักตบชวา และจักสานจากหวาย ให้ตรงตามความต้องการของตลาด มีการผลิตอุปกรณ์เครื่องมือ และการเลือกใช้วัสดุที่จะนำมาจักสานให้มีคุณภาพสวยงามและมีความคงทนใช้ได้นาน

ผลงาน
จากผลงานและฝีมือที่พัฒนาโดยตลอด ได้รับรางวัลการประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปะหัตกรรมจาก สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดอ่างทองปี พ.ศ.๒๕๔๘ ผลงานที่ทางกลุ่มได้ผลิตขึ้นเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในชุมชน ภายในประเทศ และต่างประเทศ เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป

การถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ชนรุ่นหลัง
นางเฉลย สุขเจริญ ได้นำความรู้ถ่ายทอดให้กับสมาชิกภายในกลุ่ม โดยไม่ปิดบังความรู้ และยังเป็นวิทยากร ถ่ายทอดให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่มาศึกษาหาความรู้ โดยใช้บ้านพักของตนเองเป็นศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้