— ราชบุรี, 30 พฤษภาคม 2554


พระครูพิทักษ์ศิลปาคม อายุ 47 พรรษา 24 วุฒินักธรรมเอก เป็นเจ้าอาวาสและเป็นเจ้าคณะตำบลสร้อยฟ้า ชำแระ เป็นผู้นำสงฆ์ นักพัฒนา จัดระเบียบวินัยสงฆ์ให้เคร่งครัดในพุทธศาสนา วัตรปฏิบัติที่เสื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนาโดยทั่วไป เป็นผู้นำและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และชุมชนอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันวัดขนอนได้กลายเป็นแหล่งอนุรักษ์และเรียนรู้ฝึกฝนศิลปะการทำตัวหนัง การเชิดหนัง การบรรเลงปีพาทย์ประกอบการแสดงหนังใหญ่รวมถึงพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ที่เก็บรักษาตัวหนังเก่าแก่ล้ำค่าเอาไว้