— ร้อยเอ็ด, 22 พฤษภาคม 2554


วัดกลางอุดมเวทย์ ตั้งอยู่บ้านพนมไพร หมู่ที่ ๒ ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๗๑ ตารางวา วัดกลางอุดมเวทย์ ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๕ เดิมชื่อวัดโพธิ์ ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ไม่ปรากฏหลักฐานการก่อสร้าง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดกลางอุดมเวทย์ แต่ชาวบ้านนิยมเรียกสั้น ๆ ว่า วัดกลาง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๔๕๐