— ร้อยเอ็ด, 22 พฤษภาคม 2554


วัดดงเย็นมหาวิหาร ตั้งอยูบ้านขวาง ม.๑๖ ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๒ งาน ๗๖ ตารางวา ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ ๒๓๙๗ ปีที่รับวิสุงคาม ๒๔ มีนาคม ๒๕๑๘