— สระแก้ว, 27 พฤษภาคม 2554


วัดวังแดง ตั้งอยู่ที่บ้านวังจำปี หมู่ที่ ๖ ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ได้รับอนุญาตตั้งเมือ ปี พ.ศ. 2533 มีพื้นที่ 29 ไร่ 1 งาน 75 ตารางวา เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา