— สระแก้ว, 25 พฤษภาคม 2554


เป็นที่ตั้งของศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษาและลานวัฒนธรรม