— ประจวบคีรีขันธ์, 10 มิถุนายน 2554


ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรม ชื่อ – นามสกุล นางนัยนา จันทร์สอน ตำแหน่ง ครู คศ.๓ กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนบางสะพานวิทยา หมู่ที่ ๖ ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๔๐ โทรศัพท์ ๐ ๓๒๕๕ ๗๓๐๙ โทรสาร ๐ ๓๒๖๙ ๑๘๕๘ ผลงานที่สำคัญ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการทำดอกไม้ประดิษฐ์ เช่น การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าวีราเน่ การประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษวัสดุเหลือใช้ กระเป๋าประดิษฐ์จากไพ่ตอง ทำดอกไม้จากต้นกระถิน เป็นต้น ผู้อ้างอิงข้อมูล โรงเรียนบางสะพานวิทยา ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ ๐ ๓๒๕๕ ๗๓๐๙