— สุรินทร์, 10 มิถุนายน 2554


นายพินิจพงษ์ ปะตังทาเน ได้รับคัดเลือกเป็นคนดีศรีเมืองช้างจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๕๒ สาขาเยาวชนคนดีศรีเมืองช้าง โดยนายพินิจพงษ์ ปะตังทาเน เกิด วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๕ อายุ ๑๗ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๕๐ หมู่ ๗ ตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ ๓๒๑๗๐ โทรศัพท์ ๐๔๔-๑๕๑๖๐๘ วุฒิการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ จากสถาบัน โรงเรียนศรีสุขวิทยา อาชีพ นักเรียน ผลงานดีเด่นและความภูมิใจที่ได้รับ ๑. ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรนวดี ในงาน เปิดโครงการการปฏิหาญแห่งชีวิต ปี ๒๕๕๒ ๒. ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชยาฯ ในงานเยาวชน แห่งชาติ ปี ๒๕๕๒ ๓. ได้รับเกียรติบัตรวัฒนธรรมสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ ๔. ได้รับเกียรติบัตร คณะกรรมการชมรมการแสดง (แกลมอ) ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์ ๕. ได้รับเกียรติบัตร คณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุรินทร์ ๖. ได้รับเกียรติบัตร ยุวเกษตรกรดีเด่นประจำอำเภอสำโรงทาบ ๗. ผ่านการอบรม อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์ โครงการงานช้างและงานกาชาด ปลอดแอลกอฮอลล์ ๕๒ คติประจำใจ แนวทางการดำเนินชีวิต ๑. การจะปกครองคนอื่นนั้น เราต้องปกครองตนเองก่อน ๒. ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง พออยู่ พอกิน พอดี ไม่ขัดต่อประเพณีวัฒนธรรม