— สกลนคร, 13 มิถุนายน 2554

ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี เป็นข้าวกล้องชนิดหนึ่ง ที่ผลิตมาจากข้าวหอมทองมะลิ 105 ผ่านกรรมวิธีนึ่งก่อนนำไปสีเป็นข้าวสาร ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปีสามารถรักษาคุณค่าทางโภชนาการและคุณภาพของข้าว ให้อยู่ได้มากกว่าขั้นตอนการสีข้าวทั่วไป จุดเด่นของข้าวฮางสกลทวาปี คือ เมล็ดข้าวไม่แตกหักจมูกข้าวไม่หลุด มีรำข้าวและเส้นใยอาหารยังคงอยู่ในเมล็ดข้าวครบ เมื่อกะเทาะเปลือกออกคุณค่าทางอาหารจึงไม่สูญเสียไป จากคำบอกเล่าของปู่ย่าตายาย ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี ประยุกต์มาจากภูมิปัญญาการผลิต “ข้าวฮาง” ที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เดิมวัตถุประสงค์ในการผลิตข้าวฮางเพื่อบริโภค เนื่องจากคนในสมัยก่อนการผลิตข้าวไม่เพียงพอการบริโภคทั้งปีก่อนที่จะมีข้าวใหม่ออก เกษตรกรอยู่ในภาวะที่ขาดแคลนข้าวเหนียวบริโภค ต้องอาศัยธัญพืชอื่นประทังชีวิตไปก่อน เมื่อข้าวในนาออกรวงพัฒนาเป็นเมล็ดไปประมาณ 70-85 % เกษตรกรจะนำมาผลิตข้าวเม่าและเมื่อข้าวพัฒนาเป็นเมล็ดไปประมาณ 85 % ขึ้นไปเกษตรกรจะนำมาผลิตเป็นข้าวฮาง เพื่อให้ทันต่อการบริโภคก่อนที่ข้าวจะสุกแก่ จุดเด่นของข้าวฮาง คือ ข้าวจะหอมเพราะข้าวฮางยังมีน้ำนมข้าวอยู่

ขั้นตอนการผลิต
การเตรียมข้าวเปลือก นำข้าวเปลือกที่ยังไม่แก่จัดนำมาพักบ่มไว้ 2 คืน โดยใส่ถุงและปิดปากถุงเพื่อให้ข้าวเปลือกอ่อนลง นำข้าวเปลือกไปตากให้แห้งประมาณ 2 วัน แล้วนำข้าวเปลือกที่พักไว้ไปล้างน้ำ จำนวน 3 ครั้ง หลังจากนั้นนำแช่น้ำประมาณ 12 ชั่วโมง คัดแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออก
การนึ่งข้าว นำข้าวเปลือกที่แช่ไว้ไปนึ่งในหวดไม้ไผ่ที่เตรียมไว้ หวดละประมาณ 8 กิโลกรัม โดยใช้เวลานึ่งประมาณ 40 – 60 นาที ยกลงแล้วใช้นำเย็นราดข้าวที่นึ่งให้เปียกทุกเมล็ดอย่างทั่วถึง พักข้าวที่นึ่งไว้ประมาณ 20 นาที แล้วราดด้วยน้ำเย็นอีกครั้ง เพื่อให้ข้าวทุกเมล็ดสุก จากนั้นนำข้าวนึ่งไปตากแดดผึ่งลมให้แห้งพอประมาณ ใช้เวลาประมาณ 2 วัน
การสีข้าว นำข้าวนึ่งที่ตากแดดผึ่งลมไว้ไปสีเป็นข้าวสารด้วยเครื่องสีข้าวก้อง แล้วคัดแยกเมล็ดข้าวที่ไม่ได้มาตรฐานและสิ่งเจือปนออกให้ข้าวมีความสะอาดด้วยมือ จากนั้นนำข้าวที่ได้ไปตากผึ่งลมอีกประมาณ 2 วัน ซึ่งต้องวัดความชื้นให้ได้ 10 %
การบรรจุข้าว เมื่อได้ข้าวสารที่มีความชื้น 10 % ก็คัดแยกข้าวบรรจุในถุงพลาสติกและขวดด้วยระบบสูญญากาศ เพื่อจำหน่ายต่อไป
ข้าวหอมทองสกลทวาปี เป็นข้าวกล้องชนิดหนึ่งที่ผลิตจากข้าวหอมมะลิ 105 ที่ปลูกแบบปลอดจากสารพิษ เป็นข้าวเปลือกที่นึ่งสุกก่อนที่จะนำไปสี โดยประยุกต์กรรมวิธีการผลิต “ข้าวฮาง” ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยชาวภูไทอำเภอวาริชภูมิ กระบวนการผลิตข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี ถูกสุขอนามัย มีคุณภาพมาตรฐาน จนกระทั่งได้เป็นสินค้า OTOP ของจังหวัดสกลนคร ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี จะมีรำข้าวและเส้นใยอาหารอยู่ในเมล็ดข้าวอย่างครบถ้วน เมื่อกะเทาะเปลือกออกคุณค่าทางอาหารจึงไม่สูญเสียไป เนื่องจากผ่านการนึ่งสุกมาแล้ว ไม่มีเมล็ดแตกร้าวสีเหลืองธรรมชาติสวยงาม ในปัจจุบันกระบวนการผลิตข้าวหอมทองสกลทวาปี มีการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด มีมาตรฐานและเก็บรักษาได้นานโดยมีการบรรจุถุงพลาสติกในระบบสูญญากาศและบรรจุขวด