— แพร่, 10 มิถุนายน 2554

เป็นอุปกรณ์เครื่องมือในการต่อสู่้กับฝ่ายตรงข้าม หรือใช้ในสงครามรบของคน
สมัยก่อน