— , 12 กรกฎาคม 2554


มีความเชี่ยวชาญในงานศาสนพิธีกร