— สมุทรปราการ, 20 กันยายน 2554


ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรหึง ตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม หน้าวัด

อยู่ทางทิศเหนือตรงข้ามปากคลองพระโขนง อาณาเขตทิศเหนือ

ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา ทิศใต้ติดกับลำกระโดง ทิศตะวันออกติดกับลำคลอง

ทิศตะวันตกติดกับลำกระโดงสร้างเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๒๗๔ โดยมีชาวมอญชื่อ “มะทอ” และ “ประทุม”

สองสามีภรรยา ได้สร้างขึ้น และขนานนามว่า “วัดบางกะบัว” ต่อมาเพี้ยนเป็น

“วัดบางกอบัว” วัดนี้ สมเด็จพระสังฆราชกรมหลวงชินวรศิริวัฒ เคยเสด็จมา

ประทับแรม ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อประมาณ พ.ศ.๒๓๓๓