— กำแพงเพชร, 18 พฤศจิกายน 2554


นางลูกจันทร์ ทองบุญ เกิดวันที่ ๓ มกราคม ๒๔๘๘ อายุ ๖๖ ปี มีภูมิลำเนา อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๒๐๓ หมู่ ๑๒ ตำบลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี ได้รับการถ่ายทอดงานช่างฝีมือพื้นบ้าน การสานตะกร้าเชือกฟางจากครูภูมิปัญญาจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๐ และจากการเป็นผู้มีใจรักงานด้านงานช่างฝีมือพื้นบ้านจึงสามารถเรียนรู้และรับการถ่ายทอดได้อย่างรวดเร็ว และสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับกลุ่มแม่บ้านบึงสามัคคีโดยการใช้เวลาว่างจากการประกอบอาชีพทำไร่ และทำนา มาสานตะกร้าเชือกฟางเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว นอกจากนี้ นางลูกจันทร์ ทองบุญ ยังสามารถคิดลวดลายแบบใหม่ ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาผลงานให้ทันสมัยและถูกใจผู้ซื้อ