— สกลนคร, 25 พฤศจิกายน 2554


คำว่าโพนงาม หมายถึง เนินที่สูงแถวภาคอีสานจะเรียกว่า โพน ซึ่งนอดีตเนินนี้ จะเป็นเนินที่สวย ตั้งอยู่กลางหมู่บ้าน สามารถปลูกผักสวนครัวได้ดีบรรพบุรุษชาวบ้านโพนงามดเป็นเผ่าญ้อ เผ่ากะเลิง ภูวานากระแด้งจากประเทศลาว พากันอพยพไปหาที่อยู่ใหม่ แยกย้ายกันตั้งหลักแหล่ง บรรพบุรุษของชาวบ้านโพนงามก็เลือกได้ที่บริเวณหนึ่งซึ่งเป็นที่เนินน้ำท่วมไม่ถึงจึงเหมาะในการเลือกตั้งที่อยู่ก็ได้เลือกที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งหมู่บ้านจึงได้ชื่อหมู่บ้านโพนงาม จนเท่าทุกวันนี้เลือฟ

๒. วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ (ระบุสาระสำคัญโดยสังเขป)

ชีวิตของชาวบ้านโพนงามมีการเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันอยู่อย่างพี่อย่างน้อง เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน อาชีพหลักคือ เกษตรกรรม มีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง รับจ้างทั่วไป

๓. วัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญ (ระบุสาระสำคัญโดยสังเขป)

ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ผูกแขนผู้ใหญ่ ประเพณีเลี้ยงปู่ตา บุญเดือนสามบุญบวชชีพราหมณ์ประจำปี บุญบั้งไฟ สงกรานต์ บุญเข้าพรรษา-ออกพรรษา บุญผ้าป่า บุญกฐินสามัคคี แห่น้ำแห่ไฟ บุญสวดชำระหมู่บ้าน

๔. ศาสนา/ความเชื่อ (ระบุสาระสำคัญโดยสังเขป)ชาวบ้านโพนงาม นับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำหมู่บ้าน ความเชื่อทั่วไปคือ เรื่องผีสางเป็นบางส่วน ชอบเสี่ยงในทางโชคลาภ๕. สถานที่สำคัญ (ระบุสาระสำคัญโดยสังเขป)วัดโพนงาม ดอนปู่ตา