— อุตรดิตถ์, 08 พฤศจิกายน 2554


สร้างเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน แต่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ.๒๔๒๑ มีขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๓ เมตร และสูงสุดยอดประมาณ ๙ เมตร ลักษณะของการก่อสร้างดูจากส่วนที่ชำรุดจะเห็นว่าความแข็งแรงทั้งหมด เกิดจากการเรียงอิฐขนาดใหญ่เป็นฐาน ความเสื่อมโทรมที่เป็นอยู่เป็นความเสื่อมโทรมตามธรรมชาติ และกาลเวลา สันนิษฐานว่ามีอายุการก่อสร้างมาไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ปี มีการปรับปรุงซ่อมแซมเล็กๆ เป็นอาคารที่ยงมีคุณค่าทางด้านประโยชน์ใช้สอยอยู่และเป็นอาคารประวัติศาสตร์ที่เป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่ จะเป็นประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังต่อไป