— กาญจนบุรี, 28 กุมภาพันธ์ 2555


วัดวังผาแดง เป็นศาสนสถานที่ปฏิบัติกิจทางพระพุทธศาสนา และเป็นแหล่งให้ความรู้ด้านธรรมะให้กับพุทธศาสนิกชน และเป็นสถานที่บำบัดผู้ติดยาเสพติด โดยใช้แนวทางทางพระพุทธศาสนา และใช้ยาสมุนไพรในการบำบัด นอกจากนี้ยังร่วมกับสถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จัดกิจกรรมในวันสำคัญๆทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา มาฆบูชา โดยทางวัดจะจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร โดยการเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนาในตอนเช้า และเวียนเทียนในตอนเย็น