— ราชบุรี, 17 กรกฎาคม 2555

วัดลาดบัวขาว ตั้งอยู่เลขที่ ๙๖ บ้านลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒-๗๔๓๑๑๗ จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๒๐ เดิมชื่อ “วัดท่าวัว” เนื่องจากบริเวณที่สร้างวัดติดกับท่าน้ำ ชาวบ้านมักนำฝูงวัวลงอาบน้ำอยู่เป็นประจำ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๘๙ สมัยพระครูวิจิตรสารคุณ เจ้าอาวาสได้เปลี่ยนชื่อวัดตามตำบลเป็น “วัดลาดบัวขาว” สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีอาณาเขต ทิศเหนือจดแม่น้ำแม่กลอง ทิศใต้จดทางสาธารณประโยชน์ ทิศตะวันออกจดลำรางสาธารณประโยชน์ ทิศตะวันตกจดทางสาธารณประโยชน์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ กุฏิสงฆ์ ฯลฯ ทางวัดยังได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์วัดลาดบัวขาวไว้ภายในวัด ปัจจุบันวัดยังเป็นสถานที่ตั้งโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลลาดบัวขาวและเป็นวัดที่เข้าร่วมโครงการลานบุญ ลานปัญญาของกรมการศาสนา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นมา ปัจจุบัน มี พระปลัดอนุวัฒน์ อนาวิโล เป็น เจ้าอาวาส