— , 27 สิงหาคม 2555

พระครูสีลาธิการี

เจ้าอาวาสวัดหนองพระอง

พระครูสีลาธิการี ฉายา ฉนฺทสีใล นามสกุล อ่องพางน้อย อายุ ๖๑ ปี พรรษา ๓๙

สังกัดวัดหนองพะอง ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ชาติภูมิ

เกิดวันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๙๔

เลขที่ ๒๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

นามบิดา นายหนู นามสกุล อ่องพางน้อย เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อาชีพ เกษตรกรรม/ประมง

นามมารดา นางใย นามสกุล ศรีแก้ว เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อาชีพ เกษตรกรรม/ประมง

ก่อนบรรพชาอุปสมบท

เลขที่ ๒๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

บรรพชาอุปสมบท

บรรพชาที่วัดหนองพะอง ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ ๒๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๖

โดยมีพระครูสถิตธรรมสาคร วัดนางสาว ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร เป็นพระอุปัชฌาย์

โดยมีพระสังฆรักษ์ประชุม วัดอ้อมน้อย ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร เป็นพระอนุสาวนาจารย์

วิทยฐานะ

-สามัญศึกษา

ชั้นสูงสุด ประถมศึกษาปีที่ ๔ เมื่อพ.ศ.๒๕๐๔ สถานศึกษา โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง ตำบลสวนหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

-ปัจจุบันกำลังศึกษา

ระดับปริญญาตรี สถาบัน มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ตำบลอ้อมน้อย

อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

-พระปริยัติธรรม

ชั้นเอก เมื่อพ.ศ.๒๕๑๘ สำนักเรียน วัดหนองพะอง วัดหนองพะอง ตำบลสวนหลวง

อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ตำแหน่งหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์

- ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแน่ง เจ้าอาวาสวัด วัดหนองพะอง เมื่อพ.ศ.๒๕๒๗

- ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด วัดหนองพะอง เมื่อพ.ศ.๒๕๒๓

- ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแน่ง รองเจ้าคณะตำบล วัดหนองพะอง เมื่อพ.ศ.๒๕๓๙

- ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแน่ง เจ้าคณะตำบล วัดหนองพะอง เมื่อพ.ศ.๒๕๔๑

- ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแน่ง เป็นเจ้าคณะอำเภอ วัดหนองพะอง เมื่อพ.ศ.๒๕๕๒

ตำแหน่งด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนา

-พ.ศ.๒๕๓๑ เป็นพระวิปัสสนาจารย์

ตำแหน่งด้านการศึกษา

-พ.ศ.๒๕๑๙ ถึงปัจจุบัน เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม

-พ.ศ.๒๕๒๗ ถึงปัจจุบัน เป็นเจ้าสำนักเรียน/สำนักศาสนศึกษา