— กาญจนบุรี, 26 ตุลาคม 2555

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย ตั้งอยู่เลขที่ 513 ม.1 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 โทรศัพท์ 034 –628138 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2468 ในปัจจุบันโรงเรียนมีที่ดินติดต่อกับโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ คือ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

มีอาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

ทิศใต้ ติดต่อกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ถนนสายกาญจนบุรี –ด่านช้าง

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ทางสาธารณะและที่ดินเอกชน

โรงเรียนอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดเป็นระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร ที่ดินตามที่ราชพัสดุรังวัด 103 ไร่ 2 งาน อาคารเรียนแบบ 107 จำนวน 3 หลัง แบบสปช. 105/29 จำนวน 2 หลัง อาคารเอนกประสงค์แบบสปช206/26 จำนวน 1 หลัง อาคารศูนย์ ICT จำนวน 1 หลัง โรงอาหารแบบสร้างเอง 1 หลัง บ้านพักครูแบบกรมสามัญศึกษา 6 หลัง สร้างในที่ดินของที่ว่าการอำเภอบ่อพลอย 1 หลัง ส้วมแบบจังหวัด 5 ที่นั่ง จำนวน 4 หลัง 4 ที่ จำนวน 4 หลัง สร้างเอง 2 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง ห้องสมุดสร้างเอง จำนวน 1 หลัง ส่วนเด็กเล่นอนุบาล 1 ที่ ห้องส้วมในห้องเรียนอนุบาล 1 ที่นั่ง 4 ห้อง มีห้องปฏิบัติการ 4 ห้อง มีห้องปฏิบัติการ 3 ห้อง คือ ห้องซาวด์แลบ ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องวิทยาศาสตร์ มีครูตามตำแหน่งปฏิบัติงานจริง 36 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 6 คน พนักงาน ขับรถ 2 คน มีนักเรียนจำนวน 908 คน จำนวนห้องเรียน 24 ห้องเรียน