— พะเยา, 22 มีนาคม 2556

ตุงไทลื้อตุงของชาวไทลื้อท่าฟ้ามีรูปลักษณะที่แตกต่างไป จากธงทั่วไปอีกทั้งยั้งมีการใช้วัสดุต่างๆมาประดิษฐ์เป็นตุง การใช้ตุงทางภาคเหนือปรากฏหลักฐานครั้งแรกในตำนานพระธาตุดอยตุงซึ่งกล่าวถึง การสร้างพระธาตุไว้ว่าเมื่อพระมหากัสสปเถระเจ้า ได้นำเอาพระบรมอัฐิธาตุพระรากขวัญเบื้องซ้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาถวายแด่พระอชุตราราชกษัตริย์ลำดับที่ ๓ แห่งราชวงศ์สิงหนวัตร พระองค์ทรงขอเอาที่แดนพญาลาวจกในหมู่เขา
สามเส้า เป็นที่สร้างสถูปบรรจุพระบรมธาตุเมื่อสร้างพระมหาสถูปนั้นให้ทำ“ตุงตะขาบใหญ่“มีความยาวถึงพันวาปักไว้บนยอดดอยปู่เจ้า หางตุงปลิวไปเพียงใดกำหนดหมายไว้เป๋นสถูป การถวายทานตุงของชาวไทลื้อท่าฟ้าได้กล่าว งถึงอนิสงศ์การถวายตุงไว้ว่า กาลครั้งหนึ่ง ยังมีพรานป่าล่าเนื้อเห็นชาวบ้านพากันจัดถวายตุงโดยผูกไว้กับปลายไม้ใผ่ฟัง เทศมหาชาติ เห็นลมพัดตุงไปมางดงามมาก จึงสร้างตุงมาถวายวัดบ้างแต่ไม้รู้ว่าแขวนไว้ที่ตรงไหน จึงนำตุงไปบูชาพระประธานในวิหารพร้อมตั้งอธิฐานให้เกิดอนิสงค์จากการถวายทานตุง เมื่ออธิฐานเสร็จก็นำเอาตุงดังกล่าวไปแขวนไว้ที่เพดานวิหารแต่นายพรานผู้ นั้นได้พัดตกลงมาตายยมทูต จึงนำเอาวิญาญาณของพรานป่าไปลงนรกให้พญายมราชตัดสินความดีความชั่ว