— สกลนคร, 02 พฤษภาคม 2556

วัดสะพานศรี ตั้งอยู่ที่บ้านพานพัฒนา หมู่ที่ ๘ ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๘ ไร่ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ อาคารก่ออิฐถือปูนทรงไทย ศาลการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ กุฏิสงฆ์จำนวน ๗ หลัง ปูชนียวัตถุมี พระประธานเนื้อทองเหลืองรูปลักษณะสัณฐานทรงลาวอีสานแท้ ๑ องค์

วัดสะพานศรี ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐ โดยหลวงปู่เกตุ ได้พาชาวบ้านถากางที่ด้านทิศเหนือของหมู่บ้าน เพราะเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่า จึงได้พาชาวบ้านสร้างวัดขึ้น เมื่อสร้างแล้ว วัดได้บูรณะมาตามลำดับ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส คือ รูปที่ ๑ พระเกตุ สีลวณฺโณ พ.ศ. ๒๔๑๐ – ๒๔๓๔ รูปที่ ๒ พระแสง มหาปุญฺโญ พ.ศ. ๒๔๓๔ – ๒๔๔๕ รูปที่ ๓ พระวงค์ พ.ศ. ๒๔๔๖ – ๒๔๕๐ รูปที่ ๔ พระไทย พ.ศ. ๒๔๕๐ – ๒๔๕๖ รูปที่ ๕ พระสุ พ.ศ. ๒๔๕๖ – ๒๔๕๙ รูปที่ ๖ พระพรหม พ.ศ. ๒๔๕๙ – ๒๔๗๕ รูปที่ ๗ พระสอน พ.ศ. ๒๔๗๕ – ๒๔๘๒ รูปที่ ๘ พระพาดี พ.ศ. ๒๔๘๒ – ๒๔๙๓ รูปที่ ๙ พระบัวไลย์ คมฺภีโร พ.ศ. ๒๔๙๓ – ๒๕๐๐ รูปที่ ๑๐ พระดม พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๐๘ รูปที่ ๑๑ พระครูพิพัฒน์สังฆคุณ พ.ศ. ๒๕๒๙ จนถึงปัจจุบัน การศึกษามี โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอน พ.ศ. ๒๕๒๖ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ เปิดสอน พ.ศ. ๒๕๒๗ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัดอาทิตย์ เปิดสอน พ.ศ. ๒๕๒๘