สถานีตำรวจภูธรคำม่วง

, 21 มิถุนายน 2554

      สถานีตำรวจภูธรคำม่วงสร้างขึ้นเมื่อปี ๒๕๑๔ ทำหน้าที่ผู้พิทักษ์ดูแลราษฎรจนถึงปัจจุบัน

เป็นเวลากว่า ๔๐ ปี เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ เวลาประมาณ ๑๗.๒๐ นาฬิกา พระ

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดำเนินบนสถานีตำรวจภูธรคำม่วง นับเป็นพระมหา

กรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ปัจจุบันสถานีตำรวจภูธรคำม่วง ได้รับงบประมาณสร้างอาคาร

หลังใหม่ แต่จะไม่รื้ออาคารหลังเดิมเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีของชาว

อำเภอคำม่วง