อุโบสถ

, 23 มิถุนายน 2554


มีลักษณะเช่นเดียวกับวิหาร แต่มีขนาดเล็กกว่า เนื่องจากใช้เฉพาะการทำสังฆกรรมที่เป็นกิจกรรมของสงฆ์โดยตรงเท่านั้น ที่สำคัญได้แก่ อุโบสถวัดหลวง ซึ่งเจ้าหลวงเทพวงศ์ให้สร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ.2414 อุโบสถวัดเหมืองค่า อุโบสถวัดศรีชุม อุโบสถวัดพระร่วง