ผ้าทอมือ

, 25 มิถุนายน 2554


เป็นผ้าทอมือ ในหมู่บ้านภูไทพัฒนา ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านในหมู่บ้าน และกลุ่มชาติพันธุ์ภูไท ซึ่งมาตั้งรกรากในหมู่บ้านแห่งนี้ โดยตั้งกลุ่มทอผ้าไทยขึ้น ทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านมีงาน และรายได้เพิ่มขึ้นจากรายได้หลักที่มาจาการทำการเกษตร และยังสามารถผลิตเป็นสินค้าได้หลายประเภท