นายพยุง เซ่งสม

, 12 กรกฎาคม 2554


มีความเชี่ยวชาญในงานศาสนพิธีกร