วัดปากพล

, 20 กรกฎาคม 2554


วัดปากพลประวัติวัดปากพลวัดปากพล ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๕ หมู่ที่ ๙ บ้านปากพล ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ๙๓๑๔๐ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดเป็นเนินทรายชายทะเล ตั้งอยู่ตรงปากอ่าวทะเลสาบสงขลา ด้านทิศตะวันตก มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๔ ไร่ ๙๒ ตารางวา ตามเอกสาร น.ส. ๓ เลขที่ ๔๙๗๐

วัดปากพล สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๑๐ สมัยรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมี พระเกิด เป็นผู้ริเริ่มนำชาวบ้านก่อสร้างวัดนี้ขึ้นมาที่บ้านปากพล ซึ่งเดิมมีชื่อเต็มๆ ว่า “บ้านปากอ่าวม่วงชุมพล” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว

๔๐ เมตร

เกี่ยวกับการศึกษา ทางวัดได้จัดให้มีโรงเรียนบ้านปากพลขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยการอุปการะจากพระอธิการชู ธรรมโชติ ซึ่งปัจจุบันทางวัดก็ได้ให้การอุปการะและสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนตลอดมาด้วย นอกจากนี้ได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ปัจจุบันเจ้าอาวาสนามว่า พระครูอินทประโชติ อินทโชโต