วัดโพธาวาส

, 27 กรกฎาคม 2554


ประวัติวัดโพธาวาสวัดโพธาวาส ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกโพธิ์ ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่วัดเป็นที่ราบลุ่ม แวดล้อมด้วยแม่น้ำ ซึ้งเรียกว่า “ห้วยไม้เรี่ย” มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๒ งานวัดโพธาวาส ชาวบ้านเรียกว่า “วัดโคกโพธิ์” ตามชื่อบ้าน ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๖ สมัยรัชกาลที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดดุลยเดช แห่งรัตนโกสินทร์ โดนมีนางเปี่ยม พรหมานพและนายกระจ่าง เกื้อคลัง เป็นผู้ดำเนินการสร้างวัดขึ้นในที่ดินของ นางเปลือน แก้วสุข และนายเผือก กลิ่นเขียว บริจาคให้เป็นที่วัดกระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นวัด วันที่๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๓วัดโพธาวาส ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๕ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตรเกี่ยวกับการศึกษาได้รับมอบให้ทางราชการจัดสร้างโรงเรียนวัดโพธาวาส ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๐ ผู้เริ่มก่อตั้งคือ พระครูโพธาภิรมย์(พระมหาผัน ธมมโฆโส)เจ้าอาวาสวัดโพธาวาสพร้อมด้วยฝ่ายคฤหัสถ์ คือ นายนิ่ม ศรีเกตุ,นายสว่าง ส่องช่วยและนายถัด พรหมานพ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง ซึ่งทางวัดให้การช่วยเหลือตามสมควรตลอดมา