ประวัติวัดกุดไผท

, 01 สิงหาคม 2554


วัดกุดไผท ตั้งอยู่เลขที่ ๔๐ บ้านเหล่าละโมง หมู่ที่ ๗ ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๓ งาน ๗๐ ตารางวา โฉลดเลขที่ ๑๖๒๑๕ อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ ๕ เส้น ๔ วา จดทางสาธารณประโยชน์ ทิศใต้ประมาณ ๘ เส้น ๘ วา จดทางสาธารณประโยชน์ ทิศตะวันออกประมาณ ๒ เส้น จดทางสาธารณประโยชน์ ทิศตะวันตกประมาณ ๔ เส้น ๒ วา จดทางสาธารณประโยชน์ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ อาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๒ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑๐ หลัง ครึ่งตึก ครึ่งไม้ ๑ หลัง และตึก ๑ หลัง วิหารกว้าง ๖ เมตร ยาว ๘ เมตร พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นอาคารไม้ศาลาอเนกประสงค์ เป็นตึกกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตรวัดกุดไผท ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ เดิมเป็นป่าหนาทึบ เหมาะแก่การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน พระครูสังวราภิบาลจึงได้พาชาวบ้านตั้งวัดขึ้น และตั้งเป็นสำนักวิปัสสนากรรมฐาน ได้รับประราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ พระครูสังวราภิบาล การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอน พ.ศ. ๒๔๙๘ และแผนกบาลี เปิดสอน พ.ศ. ๒๔๙๘ นอกจากนี้มีหน่วย อ.ป.ต. ประจำตำบลดงชน