นางสาวเสาวนีย์ มะลิวัลย์

, 04 สิงหาคม 2554


นางสาวเสาวนีย์ มะลิวัลย์ ปัจจุบันอายุ 44 ปี เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิลปะ เย็บปักถักร้อย เป็นบุคคลสำคัญของชุมชน หมู่ 5-7 ของตำบลดอนฉิมพลี โดยการนำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม คือ การปัก และตกแต่งเสื้อผ้าของสตรีชาวมุสลิม นำมาริเริ่มเย็บเป็น " ฮิญาบ " ของสตรี เพื่อใช้ในโอกาสต่าง ๆ ปัจจุบันได้นำลายการเย็บมาบูรณาการกับของเก่าที่มีอยู่ จนเป็นที่ต้องการของประเทศทางตะวันออกกลาง ชุมชนเป็นแหล่งผลิต "ฮิญาบ " ไว้ใช้ในครัวเรือน ชุมชน และส่งออกนอกประเทศทำให้ชุมชนมีรายได้