ป่าภูถ้ำ

, 01 กันยายน 2554


ป่าภู่ถ้ำ เป็นพื้นป่าเบญจพรรณที่อุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ประมาณ ๔,๐๐๐ ไร่ อยู่ทางด้านทิศเหนือของอำเภอแวงน้อย ติดกับอำเภอแวงใหญ่ บริเวณบ้านน้ำซับ เป็นป่าสลับแนวเทือกเขาเตี้ยๆ เชื่อมต่อกับภูระงำ ภูกระแต มีสัตว์ป่านานาพันธุ์ เช่น กระรอก กระแต และพืชพันธุ์ไม้ที่หลากหลาย เช่น ไม้พลวง ไม้มะค่าแต้ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติของชาวอำเภอแวงน้อย ตามประวัติศาสตร์และโบราณคดี หินทรายบริเวณนี้บางส่วนถูกตัดไปใช้ในการสร้างปราสาทหินพิมายซึ่งยังคงเหลือร่องรอยมรดกอยู่ นอกจากนี้ป่าภูถ้ำเคยเป็นเส้นทางสายยุทธศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่ตัดผ่านลงไปยังภาคกลางของประเทศ ภูถ้ำ ได้เคยเป็นที่พักแรมของทหารสมัยนั้นด้วย