เทศบาลตำบลศรีรัตนะ

, 10 กันยายน 2554


เทศบาลตำบลศรีรัตนะ ตั้งอยู่ในอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ ๓ เดือนสิงหาคม ๒๕๓๕ (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๐ ตอนที่ ๕๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๓๖ เดิมเป็นสุขาภิบาลศรีรัตนะ ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๒ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๖ ตอนที่ ๙ก ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒)ที่ตั้งสำนักงาน ในเบื้องต้น เทศบาลตำบลศรีรัตนะ ได้เช่าห้องแถวบริเวณตรงกันข้ามกับวัดบ้านสำโรงระวี หมู่ที่ ๑๕ ตำบลศรีแก้ว ใช้เป็นสำนักงาน จนกระทั่งอำเภอศรีรัตนะ ได้ทำการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอหลังใหม่ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เทศบาลตำบลศรีรัตนะจึงได้ขอใช้อาคารที่ว่าการอำเภอศรีรัตนะหลังเก่า เป็นสำนักงานเทศบาลศรีรัตนะชั่วคราวจากการที่เทศบาลตำบลศรีรัตนะ ไม่มีอาคารสำนักงานเป็นของตนเอง ไม่สะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน สภาเทศบาลตำบลศรีรัตนะ จึงนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้จัดซื้อที่ดินจำนวน ๑ แปลง อยู่ติดกับทางหลวงหมายเลข ๒๒๑ ตรงหลักกิโลเมตรที่ ๓๗ มีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๔๔ ตารางวาเพื่อเป็นที่สร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ ได้ทำการวางศิลาฤกษ์ และก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีรัตนะ พร้อมกับสถานีดับเพลิง แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ และได้ใช้อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีรัตนะ หลังใหม่นี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นมารายนามผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีรัตนะ๑. นายถาวร ไชยสัตย์ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ –๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔๒. นายสนธิ์ ห่อทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ –๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๘๓. นายเสริมศักดิ์ ไทยพิริยะกุล ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน๒๕๔๘–๒๐กันยายน ๒๕๕๒๔. นายสนธิ์ ห่อทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน