ประวัติหมู่บ้านท่าพล

, 11 กันยายน 2554

บ้านท่าพลตั้งอยู่หมู่ที่ตำบลท่าพลอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

ประวัติความเป็นมา

เดิมมีชื่อว่าบ้านชุมพลเพราะสมัยก่อนมีเหล่าทหารมา ชุมนุมพลอยู่ที่บนเนินเขาต่อมาบนเนินเขานี้ขาดน้ำในการประกอบอาหารกินจึงย้ายลงมาหุงหาอาหารบริเวณที่ราบลุ่มซึ่งเหมือนชายทะเลและเป็นท่าน้ำจึงตกลงกันย้ายที่อยู่จากบ้านชุมพลมาอยู่ที่ท่าน้ำและเรียกว่าบ้านท่าพล

ศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี

ประชากรนับถือศาสนาพุทธประเพณีนิยมที่ปฏิบัติต่อกันมาคือการทำบุญทางศาสนาโดยทั่วๆไปและที่แตกต่างจากที่อื่น ๆ คือทำบุญแจกข้าวทำบุญข้าวสารทและทำบุญพระเวสสันดร

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้แก่การสานโดยการใช้ไม้ไผ่เป็นอุปกรณ์สานซึ่งได้แก่การสานกระบุงตะกร้าข้องไซหวดกระติบและการสานกระด้งการสานที่ใช้ด้ายเป็นวัสดุซึ่งได้แก่แหสวิงและยอ