วัดโพธิ์กลาง ตำบลท่าพล

, 12 กันยายน 2554


วัดโพธิ์กลางตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๒ บ้านท่าพล หมู่ที่ ตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ไร่ งาน ๕๕ ตารางวา พื้นที่วัดหมู่บ้านประชาชนล้อมรอบ วัดโพธิ์กลางสร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต้ พ.ศ. ๒๔๒๐ เดิมเรียก วัดชุมพล บริเวณหมู่บ้านนี้เคยเป็นที่ตั้งทัพของพ่อขุนผาเมือง การสร้างอุโบสถครั้งแรกของวัดนี้ สร้างขึ้นในสมัยที่จังหวัดเพชรบูรณ์ขึ้นอยู่กีบมณฑลนครราชสีมา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาราว พ.ศ. ๒๔๒๔วัดโพธิ์กลาง เป็นสถานที่ตั้งศูนย์บริการประชาชน อีกทั้งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางด้านศาสนา และประเพณีต่าง สำคัญของชุมชน