โรงเรียนวัดเปรมประชากร

, 12 กันยายน 2554


โรงเรียนวัดเปรมประชากร ตั้งอยู่เลขที่ ๗๘ หมู่ ๒ ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑

บัวงามปทุมธานี สาขาส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเด็กและเยาวชนรางวัลที่ได้รับ รางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ โครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคม ด้วยการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

หลักในการบริหารงาน- พัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถ และมีความดี ปฏิบัติงานให้ได้อย่างครูมืออาชีพ- พัฒนาการศึกษา พัฒนาคุณภาพของกระบวนการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนมีทั้งความรู้ และมีคุณธรรม- พัฒนาสถานศึกษา ให้เป็นสถานที่น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน จัดบรรยากาศทางวิชาการ และมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

ผลงานดีเด่น๑. กิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จริงจัง และประสบผลดี ส่งผลให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ มีดังนี้ กิจกรรมตามนโยบาย สถานศึกษา 3D กิจกรรมห้องสมุด และกิจกรรมรักการอ่าน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ธนาคารขยะรีไซเคิล การจัดสิ่งแวดล้อมดีเด่น ส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน การจัดสภาพแวดล้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สร้างจิตสำนึกลดโลกร้อน แก่นักเรียนทุกระดับชั้น โครงงานปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง โครงการสุข…จากส้วม โครงการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน อุดหนุนคนทำดี๒. รางวัลเกียรติคุณสัญญา ธรรมศักดิ์ (ดีเด่น) ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โครงการเชิดชูสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้กับสังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๕๔๓. ได้รับประกาศเกียรติคุณ กิจกรรมสร้างสุขสันต์ รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓๔. รางวัลชมเชยจากการคัดเลือกสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น ระดับประเทศ จากกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓