เรือนจำอำเภอธัญบุรี

, 12 กันยายน 2554


เรือนจำอำเภอธัญบุรี ตั้งอยู่เลขที่ ๗๘ หมู่ ๔ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

บัวงามปทุมธานี สาขาการแก้ไขปัญหายาเสพติดชื่อรางวัล หน่วยงานที่มีผลงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ในพื้นที่ภาค ๑ ประจำปี ๒๕๕๔

หลักในการบริหารงานเน้นให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน เน้นการเสริมสร้างความสามัคคี และการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ รวมทั้งการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดีสู่สังคมผลงานดีเด่น๑. รางวัลหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่นในพื้นที่ภาคที่ ๑ จนเป็นที่ประจักษ์ จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๔๒. รางวัลหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านสังคม และเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม จากมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ประจำปี ๒๕๕๔