พระครูสุตธรรมมานุกูล

, 15 กันยายน 2554


พระครูสุตธรรมมานุกูล เกิดเมื่อ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2510 อุปสมบทเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2537 ณ วัดพลแพงผลงาน ดำรงตำแหน่ง เป็นเจ้าอาวาสวัดนายมวราราม เมื่อ พ.ศ. 2534-เป็นเจ้าอำเภอเวียงเก่า เมื่อ พ.ศ. 2552-เป็น ผอ. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันทิตย์วัดนายมวราราม เมื่อ พ.ศ. 2547-เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม เมื่อ พ.ศ. 2554การศึกษา ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ที่มหาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย-จบการศึกษา ปริญญาโท เมื่อ พ.ศ. 2551 ที่มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-เป็นนักพระอุปณชาย์ เมื่อ พ.ศ. 2542ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น