ครกกระเดื่อง

, 17 ตุลาคม 2554


ครกกระเดื่อง เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ของชาวนาที่ใช้ในการตำข้าวเปลือก เพื่อกระเทาะเปลือกข้าวออกครกกระเดื่อง มีส่วนประกอบสำคัญคือ ครก ซึ่งจะฝังดินลงไปส่วนหนึ่งหรือวางระระดับที่ต่ำกว่าพื้น และสาก ซึ่งจะติดไว้กับคานไม้ซึ่งคานจะมีความยาวประมาณ ๓ – ๔ เมตร ส่วนปลายของคานอีกด้านจะติดกับแกนหมุน และมีหางของคานที่ทำลักษณะเรียบแบนเพื่อให้เท้าเหยียบให้สากกระดกตำลงในครกครกกระเดื่อง เป็นการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ในการนำหลักการของคานและโมเมนต์ในวิชาฟิสิกส์มาใช้ ทำให้สามารถตำข้าวได้รวดเร็วขึ้นและใช้กำลังคนน้อยลง