วัดโพธิ์ชัย

, 09 พฤศจิกายน 2554


วัดโพธิ์ชัย เป็นศาสนสถาน ของชาวตำบลฟากท่า ตั้งอยู่เลขที่ ๒ หมู่ ๑ บ้านฟากท่า ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๒๖ ชาวบ้านเรียก “วัดฟากท่า”มี พระครูปลัดอนันต์ อภิปุญฺโญ เป็นเจ้าอาวาส