ประวัติบ้านเชียงเครือ

, 16 พฤศจิกายน 2554


บ้านเชียงเครือก่อตั้งมานานหลายปีแล้วจึงตั้งเป็นหมู่บ้านเรียกว่าบ้านเชียงเครือ ที่มาของหมู่บ้านสันนิษฐานว่าขุนพลกำปาลายอาจจะเคยบวชเรียนมาก่อนศึกออกมาแล้วคนเราเรียกว่า เชียง ในบริเวณที่ตั้งของหมู่บ้านในสมัยก่อนนั้นมักจะมีเครือไม้เป็นจำนวนมากจึงนำคำทั้งสองมาเชื่อมต่อกันเป็นคำว่าเชียงเครือ จึงเป็นที่มาของหมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน

๒. วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ (ระบุสาระสำคัญโดยสังเขป)

ประชากรในหมู่บ้านมีวิถีชีวิตอยู่แบบเอื้ออาทรเหมือนพี่น้อง พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ประชากรในหมู่บ้านส่วนมากมักจะมีอาชีพหลักคือทำนา อาชีพรองคือรับจ้างทั่วไป

๓. วัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญ (ระบุสาระสำคัญโดยสังเขป)

บุญมหาชาติประจำปี บุญออกพรรษา แห่ปราสาทผึ้ง งานบุญกฐินสามัคคี งานลอยกระทง งานบุญแข่งเรือ งานบุญแห่ดาว บุญบั้งไฟ และบุญประทายข้าวเปลือก

๔. ศาสนา/ความเชื่อ (ระบุสาระสำคัญโดยสังเขป)ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ เพราะเป็นศาสนาประจำชาติ๕. สถานที่สำคัญ (ระบุสาระสำคัญโดยสังเขป)วัดพระนอน วัดพุทธไสยาราม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร