วัดโพนงาม

, 23 พฤศจิกายน 2554

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 8 เมตร ยาว 22 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2517 ศาลาการเปรียญ กว้าง 10 เมตร ยาว 21 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2515 กุฏิสงฆ์จำนวน 4 หลัง พระพุทธรูปหน้าตักกว้าง 3 ศอก สูง 5 ศอก

วัดโพนงาม ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2420 ชาวบ้านเรียกว่าวัดบ้านติดต่อ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2430 การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอน พ.ศ. 2485 นอกจากนี้มีหอสมุด กว้าง 6 เมตร 10 เมตร